ДГ "Пролет"
Детска градина в град Нови пазар

ПРОЕКТ  BG05M2OP001-3.005-0004 " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

 

Детска градина "Пролет" работи по 

ПРОЕКТ  BG05M2OP001-3.005-0004 " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ",

изпълняван по оперативна програма " Наука и бразование за интелигентен растеж" 2014 - 2020г. ,

като се осъществяват следните дейности :

      1. Дейност 1 - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.

         -  Седем учители от институцията провеждат допълнително обучение по български език в работни групи.

         -  Сформирани са седем групи с общ брой деца в тях 32.Обученията се провеждат по програм ,изготвени

           от ръководителите на групите. Осъществяват се в пакети от десет педагогически ситуации.

 

     2. Дейност 2 - Провеждане на дейностиза педагогическа,психологическа и социална подкрепа на деца

          от уязвими групи,включително обезпечаване на средствата за таксина детски градини с повишена

          концентрация на деца от уязвими групи,осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически

          персонал,осигуряване на учебни материали,пособия,помагала и др.

        -  Назначен е помощник - възпитател - 0.5 щат в помощ на учителите,ръководители на групи по

           Дейност 1 от проекта.

 

Линк към ел. страница на проекта :apspo.mon.bg